“Flow 16” by Yoshiyuki Abe


  • ©, Yoshiyuki Abe, Flow 16

Title:


    Flow 16

Artist(s) and People Involved:


Symposium:


Venue(s):


Medium:


    Cibachrome print

Size:


    51x61cm